Inspiration til brug af Velfærdsteknologi på botilbud.
Velfærdsteknologi kan bidrage til et bedre liv for borgere på landets bosteder og større faglighed for medarbejderne. KL, Ergoterapeutforeningen og konsulenthuset Implement har afholdt en konference med fokus på, hvordan man implementere velfærdsteknologi på landets bosteder, så det er til størst mulig gavn for borgerne.

På konferencen var der oplæg fra Anna Marie Lassen, lektor og ph.d. ved Ergoterapeutuddannelsen, UCN Nordjylland. Hun fortalte om følgeforskning hun har lavet i forbindelse med et forskningsprojekt i regi Fremfærd. Anna Maries undersøgelser viser, at velfærdsteknologi på forskellig vis medfører nye og uforudsete muligheder i det faglige arbejde.

Oplægget er relevant for såvel medarbejdere i forvaltningen som ledere og medarbejdere på de enkelte tilbud.

Supplerende til oplægget kan man se små film fra de projekter der indgår i projektet indenfor Fremfærd her: Velfærdsteknologi i dag- og botilbud | VPT
Del på Facebook Del på LinkedIn Del på Twitter Download
 Inspiration til brug af Velfærdsteknologi på botilbud.
Play
19:42
Inspiration til brug af Velfærdsteknologi på botilbud.
Velfærdsteknologi kan bidrage til et bedre liv for borgere på landets bosteder og større faglighed for medarbejderne. KL, Ergoterapeutforeningen og konsulenthuset Implement har afholdt en konference med fokus på, hvordan man implementere velfærdsteknologi på landets bosteder, så det er til størst mulig gavn for borgerne.

På konferencen var der oplæg fra Anna Marie Lassen, lektor og ph.d. ved Ergoterapeutuddannelsen, UCN Nordjylland. Hun fortalte om følgeforskning hun har lavet i forbindelse med et forskningsprojekt i regi Fremfærd. Anna Maries undersøgelser viser, at velfærdsteknologi på forskellig vis medfører nye og uforudsete muligheder i det faglige arbejde.

Oplægget er relevant for såvel medarbejdere i forvaltningen som ledere og medarbejdere på de enkelte tilbud.

Supplerende til oplægget kan man se små film fra de projekter der indgår i projektet indenfor Fremfærd her: Velfærdsteknologi i dag- og botilbud | VPT
Indholdet i det faglige oplæg til en 10-års plan for psykiatrien
Play
19:22
Indholdet i det faglige oplæg til en 10-års plan for psykiatrien
Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i januar 2022 et fagligt oplæg til en 10-års plan for mental sundhed og psykiatri. Målet er, at planen med 37 anbefa-linger skal sætte en ny og ambitiøs retning for et samlet fagligt løft af psy-kiatrien over de kommende ti år.

I udsendelsen gives en overordnet introduktion til baggrunden for Sund-hedsstyrelsens faglige oplæg samt til oplæggets hovedtemaer og udvalgte anbefalinger. Du kan også høre KL’s bud på, hvad kommunerne især bør bide mærke i ved det faglige oplæg og på hvad der forventes at være de næste skridt på vejen hen mod en endelig 10-års plan for psykiatrien.
KL indspil til løsning i kommunerne på psykologhjælp til børn og unge
Play
10:43
KL indspil til løsning i kommunerne på psykologhjælp til børn og unge
Regeringen skrev i sit forståelsespapir, at man vil give børn og unge fra 6-18 år med psykiske vanskeligheder tilbud om gratis psykologhjælp. Det mener KL bør være en kommunal opgave, da kommunerne kender børnene, de unge og deres familier. Derfor har KL i samarbejde med en række kom-muner udarbejdet et forslag til, hvordan lettere behandling af angst og de-pressive symptomer kan ske i kommunerne.
I denne udsendelse præsenteres det forslag, som har KL i samarbejde med en række kommuner har udarbejdet og spillet ind i regeringens forslag til en 10 års plan for psykiatrien.

Udsendelsen er særligt relevant for ledere og medarbejdere, der tilrettelæg-ger kommunens indsatser på området. Men kan også bruges i bredere kreds af medarbejdere som et perspektiv til, hvad det er for udfordringer vi står overfor på dette område.
Ændring af lov om socialtilsyn om styrkelse af socialtilsynet
Play
20:52
Ændring af lov om socialtilsyn om styrkelse af socialtilsynet
Folketinget har vedtaget nye regler om styrkelse af socialtilsynet, der træder i kraft den 1. februar 2022. De nye regler har fokus på at styrke et ensartet, systematisk og fagligt kompetent socialtilsyn, fx ved at oprette specialistfunktioner i socialtilsynene.

Herudover styrkes det økonomiske tilsyn. Socialtilsynet får bedre muligheder for at sikre, at offentlige midler bliver brugt på de børn, unge og voksne, der bor på de sociale tilbud. Socialtilsynene får mulighed for at få større indsigt i tilbuddenes økonomi, og flere reaktionsmuligheder. Socialtilsynene skal have mere fokus på tilbuddenes omkostninger til ledelse, større istandsættelser af tilbuddene og på, om tilbuddene er uforholdsmæssigt dyre. Samtidig skærpes kravene til revisors arbejde med revision af private tilbuds regnskaber Endelig er det besluttet, at fra 1. januar 2025 skal det ikke længere være muligt at få godkendt personligt ejet sociale tilbud.

Link til ændring af lov om styrkelse af socialtilsynet vedtaget den 21. december 2021: https://www.retsinformation.dk/eli/ft/202113L00064

Link til bekendtgørelse om socialtilsynet vedtaget den 28. december 2021: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2665
Inspiration til arbejdet med socialt frikort – gode erfaringer fra Haderslev og Brøndby
Play
77:43
Inspiration til arbejdet med socialt frikort – gode erfaringer fra Haderslev og Brøndby
Programmet er et webinar, som KL, Socialstyrelsen samt Sundheds- og Ældreministeriet lavede forrige uge. I programmet fortæller Haderslev Kommune og Brøndby Kommune om deres erfaringer for, hvordan de visiterer borgere til socialt frikort og medvirker til, at borgerne kan finde jobs indenfor ordningen. Begge kommuner er blande de kommuner, som har visiteret flest borgere til et socialt frikort.
Oplægget fra Haderslev starter 3 min. inden i programmet og oplægget fra Brøndby efter 35. min.

Programmet er handlingsorienteret og har fokus på konkret praksis. Det er derfor relevant for medarbejdere, der er ansvarlige for arbejdet i egne kommuner. Men dele af de konkrete erfaringer og Socialstyrelsens indledende introduktion til ordningen, kan være relevante for en bredere kreds af medarbejdere.
Status på evaluering af det specialiserede socialområde
Play
35:15
Status på evaluering af det specialiserede socialområde
Forebyggelse af vold og magtanvendelser på botilbud
Play
31:36
Forebyggelse af vold og magtanvendelser på botilbud
Der er de senere år kommet stadig mere opmærksomhed på vold og trusler på botilbud, og vi har også i Danmark fået langt mere viden om, hvad der skal til for at styrke forebyggelsen i praksis på det specialiserede socialområde. I denne udsendelse fortæller specialkonsulent i Socialstyrelsen Finn Blickfeldt Juliussen om den viden vi har på området og hvad der skal til for at styrke det forebyggende arbejde til gavn for medarbejder og beboere på botilbud.
Hvorfor resultatdokumentation og hvordan kan det gøres?
Play
31:48
Hvorfor resultatdokumentation og hvordan kan det gøres?
I videoen gennemgås trivselslinealen; et resultatdokumentationsredskab, som kan anvendes ift. at vurdere trivsel og progression for udsatte børn og børn med handicap. Trivselslinealen bygger på ICS metoden og er indbygget i DUBU. Det er et fagredskab, som kan anvendes i samspil med andre opfølgningsredskaber fx FIT. Det er samtidig et redskab der kræver socialfaglighed. Vi vil komme ind på, hvordan trivselslinealen kan udbygges til et fælles fagligt begrebs-system, hvor der bliver mulighed for at trække data, der viser børnenes trivsel på tværs af kommuner.
Helhedsorienterede indsatser for udsatte borgere – hvorfor og hvordan
Play
66:22
Helhedsorienterede indsatser for udsatte borgere – hvorfor og hvordan
Styrket fokus på retsikkerhed
Play
74:59
Styrket fokus på retsikkerhed
KL har sammen med kommuner og organisationer sat et styrket fokus på retssikkerhed og kvalitet i kommunernes sagsbehandling. På webinaret sætter vi fokus på, hvordan retssikkerheden og kvaliteten kan styrkes. Mere præcis information om indholdet følger
 Mål og visioner for borgerinddragelse: Liveevent 4 om borgerinddragelse på handicapområdet
Play
61:18
Mål og visioner for borgerinddragelse: Liveevent 4 om borgerinddragelse på handicapområdet
Hvad er regeringens, DH og KL’s bud på, hvordan vi styrker tillid og borgerinddragelse mellem borger og kommune? Hvad skal vi forpligte os på, hvis flere skal opleve, at de får den hjælp, de har behov for?
Gæster: Astrid Krag, social- og indenrigsminister, Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer og Ulrik Wilbek, formand for KL’s socialudvalg.
Borgerinddragelse i den levede hverdag: Liveevent 3 om borgerinddragelse på handicapområdet
Play
59:31
Borgerinddragelse i den levede hverdag: Liveevent 3 om borgerinddragelse på handicapområdet
Nogle mennesker med handicap har behov for livslang støtte og hjælp fra kommunen og modtager støtte i fx sociale botilbud, dagtilbud, mv. for at få den nødvendige støtte i hverdagen. Hvordan fastholder vi nysgerrigheden og interessen for at få borgerens egne ønsker i fokus?
Gæster: Finn Blickfeldt Juliussen, specialkonsulent i Socialstyrelsen, Steen Boris Hansen, områdeleder, Dorte Snitgaard Petersen, områdeleder, Sønderborg Kommune og Jeanett Jensen, borger i Sønderborg Kommune og bruger af kommunens tilbud.
Borgerinddragelse i myndighedssagsbehandlingen – hvad er centralt? Liveevent 2 om borgerinddragelse på handicapområdet
Play
62:20
Borgerinddragelse i myndighedssagsbehandlingen – hvad er centralt? Liveevent 2 om borgerinddragelse på handicapområdet
Borgerens møde med sin sagsbehandler er centralt for det videre forløb, uanset udfaldet af borgerens ansøgning. Hvad ved vi om, hvad der skal til for, at borgeren oplever sig hørt og set, og hvordan kan et godt samarbejde mellem sagsbehandler og borger føre til bedre afgørelser?
Gæster: Finn Borch, COK, Johanne Skovholm, afdelingsleder Børnehandicaprådgivningen, Favrskov Kommune og Kristina Møller Kristensen, mor til en dreng med autisme og medlem af handicaprådet i Favrskov Kommune.
Hvad skaber tillid, og hvordan kan vi styrke borgerinddragelse og tillid? Liveevent 1 om borgerinddragelse på handicapområdet
Play
62:27
Hvad skaber tillid, og hvordan kan vi styrke borgerinddragelse og tillid? Liveevent 1 om borgerinddragelse på handicapområdet
Kun godt halvdelen af mennesker med handicap oplever, at de får den hjælp, de har behov for og de har ikke tillid til, at de får den hjælp de har ret til fra kommunen. Hvad ved vi fra forskningen om, hvad der skaber tillid? Hvad skal der til, hvis vi skal styrke tilliden mellem borgere og kommunen?
Gæster: Tina Øllgaard Bentzen, lektor, Roskilde Universitetscenter, Niels Sandemann, Familie- og handicapchef fra Rebild Kommune og Henning M. Thygesen formand for DH-afdelingen i Rebild Kommune og medlem af Handicaprådet.
Ensomhed og psykisk sårbarhed: Hvordan bygger vi bro til meningsfulde fællesskaber?
Play
75:57
Ensomhed og psykisk sårbarhed: Hvordan bygger vi bro til meningsfulde fællesskaber?
Formålet med programmet er at komme tættere på, hvordan vi sammen - på tværs af kommuner og civilsamfund – kan bygge bro, så sårbare og udsatte unge og voksne får nye muligheder for at komme ud af ensomhed og ind i meningsfulde fællesskaber. Vi ser blandt andet nærmere på, hvorfor det giver god mening at arbejde i partnerskaber med civilsamfundet for sårbare og udsatte unge og voksne, hvad det er, civilsamfundet kan i forhold til at hjælpe sårbare og udsatte unge og voksne ind i meningsfulde fællesskaber, og hvad der er brug for fra kommunerne for, at samspillet kan lykkes? Hør oplæg fra Ann-Britt Dalby fra Flere i Fællesskaber i Silkeborg Kommune, Klavs Serup fra Peerpartnerskabet og Eddie Göttsch fra Center for Psykosocial Udvikling Slagelse kommune.