Du skal være logget ind for at se dette indhold. Har du glemt din adgangskode eller har du ikke log ind – læs mere her
Ny ældrelov - del 4
I denne uge kan I se den fjerde og sidste udsendelse i KL’s webinarrække -
Ny ældrelov - Hvad vil vi med fremtidens ældrepleje? Statsministeren annon-cerede i sin nytårstale behovet for en ny ældrelov, som skal gøre op med den omfangsrige regulering og dokumentation på ældreområdet. Regerin-gens ønske er, at det skal danne afsæt for en værdig ældrepleje og attrak-tive arbejdspladser i den kommunale ældrepleje.

På det fjerde webinar stiller vi skarpt på temaerne valgfrihed og selvbe-stemmelse. Vi får besøg af bl.a. Ældresagen, Haderslev Kommune og VI-VE, som retter fokus på spørgsmål som:
- Hvad efterspørger de ældre borgere af valgfrihed og selvbestem-melse ift. tilbud og leverandør?
- Hvad karakteriserer den nuværende styringsmodel, og hvilke op-mærksomhedspunkter er der ift. en ny styringsmodel
- Hvordan kan vi indrette ældreplejen, så borgerne får mere selvbe-stemmelse

I kan bruge udsendelserne som oplæg til både politiske og faglige drøftel-ser om fremtidens ældrepleje lokalt i kommunerne.
Ny ældrelov - del 4
Play
108:36
Ny ældrelov - del 4
I denne uge kan I se den fjerde og sidste udsendelse i KL’s webinarrække -
Ny ældrelov - Hvad vil vi med fremtidens ældrepleje? Statsministeren annon-cerede i sin nytårstale behovet for en ny ældrelov, som skal gøre op med den omfangsrige regulering og dokumentation på ældreområdet. Regerin-gens ønske er, at det skal danne afsæt for en værdig ældrepleje og attrak-tive arbejdspladser i den kommunale ældrepleje.

På det fjerde webinar stiller vi skarpt på temaerne valgfrihed og selvbe-stemmelse. Vi får besøg af bl.a. Ældresagen, Haderslev Kommune og VI-VE, som retter fokus på spørgsmål som:
- Hvad efterspørger de ældre borgere af valgfrihed og selvbestem-melse ift. tilbud og leverandør?
- Hvad karakteriserer den nuværende styringsmodel, og hvilke op-mærksomhedspunkter er der ift. en ny styringsmodel
- Hvordan kan vi indrette ældreplejen, så borgerne får mere selvbe-stemmelse

I kan bruge udsendelserne som oplæg til både politiske og faglige drøftel-ser om fremtidens ældrepleje lokalt i kommunerne.
 Webinar om social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenters fag og faglighed
Play
74:48
Webinar om social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenters fag og faglighed
Kontinuitet, tillid og tålmodighed er centrale elementer i den kernefaglighed, som social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter har til fælles: at skabe en relation til borgerne i ældreplejen for at hjælpe dem mod bedre livskvalitet gennem pleje og omsorg. Det viser VIVE’s undersøgelse af udviklingen i uddannelserne, opgaverne og rammerne samt medarbejder-nes perspektiv på området. Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter i kommunerne – VIVE

I dette webinar har KL og FOA inviteret VIVE i KL’s studie. VIVE præsenterer rapportens analyser med et særligt fokus på faggruppernes kernefaglighed og hvordan den udvikler sig i de gældende rammer samt arbejdet i krydsfeltet mellem servicelov og sundhedslov.
Ny ældrelov - Hvad vil vi med fremtidens ældrepleje (del 3/3)
Play
105:53
Ny ældrelov - Hvad vil vi med fremtidens ældrepleje (del 3/3)
I denne uge kan I se den tredje udsendelse i KL’s webinarrække -
Ny ældrelov - Hvad vil vi med fremtidens ældrepleje? Statsministeren annoncerede i sin nytårstale behovet for en ny ældrelov, som skal gøre op med den omfangsrige regulering og dokumentation på ældreområdet. Regeringens ønske er, at det skal danne afsæt for en værdig ældrepleje og attraktive arbejdspladser i den kommunale ældrepleje.

Det tredje webinar handler om kvalitet og faglighed. Her kan I bl.a. høre Charlotte Gjørup, sundheds- og ældrechef i Horsens Kommune og Camilla Vang, rektor på Professionshøjskolen Absalon, komme med deres perspektiver på, hvordan vi sikrer kvalitet og faglighed i fremtidens ældrepleje

I kan bruge udsendelserne som oplæg til både politiske og faglige drøftelser om fremtidens ældrepleje lokalt i kommunerne.
Ny ældrelov - Hvad vil vi med fremtidens ældrepleje (del 2/3)
Play
104:45
Ny ældrelov - Hvad vil vi med fremtidens ældrepleje (del 2/3)
Statsministeren annoncerede i sin nytårstale behovet for en ny ældrelov, som skal gøre op med den omfangsrige regulering og dokumentation på ældreområdet. Regeringens ønske er, at det skal danne afsæt for en værdig ældrepleje og attraktive arbejdspladser i den kommunale ældrepleje.

Det andet webinar handler om værdighed og retssikkerhed – et af de temaer, som er udvalgt i arbejdet med en ny ældrelov.

I kan bruge udsendelserne som oplæg til både politiske og faglige drøftelser om fremtidens ældrepleje lokalt i kommunerne.
Ny ældrelov - Hvad vil vi med fremtidens ældrepleje (del 1/3)
Play
136:08
Ny ældrelov - Hvad vil vi med fremtidens ældrepleje (del 1/3)
Statsministeren annoncerede i sin nytårstale behovet for en ny ældrelov, som skal gøre op med den omfangsrige regulering og dokumentation på ældreområdet. Regeringens ønske er, at det skal danne afsæt for en værdig ældrepleje og attraktive arbejdspladser i den kommunale ældrepleje.

Det første webinar er politisk. Her drøfter politikere og organisationer frem-tidens ældrepleje, herunder:
- Hvilke greb skal sikre en god ældrepleje fremover med de udfordringer, vi står overfor - bl.a. med flere ældre og færre hænder?
- Hvad kan vi lære af Norge og Sverige?
- Hvad ser organisationerne og politikerne som de største udfordringer, og hvilke løsninger ser de for sig?

I kan bruge udsendelserne som oplæg til både politiske og faglige drøftelser om fremtidens ældrepleje lokalt i kommunerne.

Fokus på FSIII, dokumentation og data [til FSIII ansvarlige og fagpersoner]
Play
159:24
Fokus på FSIII, dokumentation og data [til FSIII ansvarlige og fagpersoner]
Programmet indeholder nyt fra Forvaltningsenheden i KOMBIT; lidt om anvendelse af FSIII i et dataperspektiv fra KL og til sidst input fra Billund Kommune ift. en re-boost af FSIII.

Udsendelsen er målrettet FSIII-ansvarlige og fagpersoner.
Webinar om social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenters fag og faglighed
Play
58:07
Webinar om social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenters fag og faglighed
Kontinuitet, tillid og tålmodighed er centrale elementer i den kernefaglighed, som social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter har til fælles: at skabe en relation til borgerne i ældreplejen for at hjælpe dem mod bedre livskvalitet gennem pleje og omsorg. Det viser VIVE’s undersøgelse af udviklingen i uddannelserne, opgaverne og rammerne samt medarbejdernes perspektiv på området. Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter i kommunerne – VIVE

I dette webinar har KL og FOA inviteret VIVE i KL’s studie. VIVE præsenterer rapportens analyser med et særligt fokus på, hvordan I kan bruge viden fra rapporten i den daglige drift af ældreområdet.

VIVE vil indenfor hvert af rapportens emner præsentere centrale spørgsmål I kan drøfte i jeres egen organisation, herunder:
– Kan I genkende billedet af opgavefordelingen og hvilke opgaver der fylder mest i hverdagen?
– Hvordan kan I understøtte hjælperes ønske om at yde nærvær og omsorg overfor borgerne?
– Hvordan anvender I bedst muligt hjælpernes og assistenternes forskellige kompetencer og roller?
– Får I overdraget de sygeplejeopgaver, I gerne vil?
– Hvad er barriererne for opgaveoverdragelse – kommunens formelle rammer eller relationerne til sygeplejerskerne?
Hør om de Kommunale datapakker til Almen praksis
Play
06:58
Hør om de Kommunale datapakker til Almen praksis
For at styrke det lokale tværfaglige samarbejde har Kvalitet i Almen Praksis (KiAP) udarbejdet en datapakke (mødemateriale) om de kommunale forebyggelses- og rehabiliteringstilbud samt om de kommunale akutfunktioner til brug for møderne i de 114 klynger for almen praksis.
Borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi
Play
04:09
Borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi
Enhed for Modernisering og Kvalitetsudvikling for fysioterapipraksis har til inspiration lavet en vejledning om dialog. Den beskriver, hvordan kommunale medarbejdere og praktiserende fysioterapeuter, kan have dialog om borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi. Videoen giver en kort indføring i indhold, og hvornår det kan være relevant at kommune og praktiserende fysioterapeut har dialog om konkrete borgere.
Det kommunale sundheds- og ældreområde i udvikling
Play
71:21
Det kommunale sundheds- og ældreområde i udvikling
Sundhedsvæsenet er i evig udvikling - til sommer træder klyngesamarbejdet i kraft, og forhåbentligt præsenterer regeringen snart sin sundhedsreform.

Men hvad skal der til for at komme igennem disse omstillinger på en patientsikker og holdbar måde – også for personalet? Det får du bud på webinaret "Det kommunale sundheds- og ældreområde i udvikling" arrangeret af KL og Dansk selskab for patientsikkerhed.

Gennem de sidste to års håndtering af covid-19 har vi alle fra individ- til samfundsniveau gennemgået store omstillinger og ændringer. I bogen "Kvalitet og patientsikkerhed under covid-19" har mere end 100 aktører i og omkring sundhedsvæsenet forsøgt at fastholde den læring, som blev gjort under covid-19 om patientsikkerhed og kvalitet og formidle den så direkte som muligt til brug for sikker udvikling af sundhedsvæsenet.

På webinaret vil KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed præsentere en række centrale pointer fra bogen, og Aarhus Kommune og Esbjerg Kommune vil fortælle om deres erfaringer.

Omdrejningspunktet vil være, hvordan erfaringerne gjort under corona kan bruges til at styrke robustheden til fremtidens omstillinger - som forventes af kommunerne – og ikke mindst, hvordan vi tager hånd om personalet under omstillinger og forandringer.
Ingen ældrelov uden sundhed
Play
120:05
Ingen ældrelov uden sundhed
Statsministeren annoncerede i sin nytårstale en ny ældrelov. Samtidig bliver der formentligt i marts indkaldt til politiske forhandlinger om en sundhedsreform. Skal løsningerne matche udfordringerne, er man dog nødt til at se på de to områder i sammenhæng. KL inviterede derfor organisationer og beslutningstagere til et politisk webinar om fremtidens ældrepleje og nære sundhedsvæsen den 3. februar 2022.

Webinaret er bygget omkring fire faglige indlæg, som viser nødvendigheden af at tænke sundhed og ældreområdet sammen:
– Professor Jakob Kjellberg om udfordringerne med flere ældre og presset på sygehuse og kommuner og om at tænke sektorerne tættere sammen. (Starter ca. 4 min inde i udsendelsen)
– Sygehusdirektør Birgitte Degenkolv om sygehusenes afhængighed af en stærk ældrepleje og om kommunernes afhængighed af lægefaglig bistand. (starter ca. 14. min inde i udsendelsen)
– Konsulent og sundhedsdebattør Sidsel Vinge om sammenhænge og snitflader mellem serviceloven og sundhedsloven og nødvendigheden af at tænke en kommende ældrelov og sundhedsloven tæt sammen. (starter ca. 25 min inde i udsendelsen)
– Sundhedschef Maila Tandrup fra Viborg Kommune om de foreløbige erfaringer som frikommune og om barriere for sammenhæng i gældende lovgivning (stater ca. 40 min inden i udsendelsen).

Webinaret indeholder derudover politiske drøftelser mellem relevante parter på sundheds- og ældreområdet om nødvendigheden af at tænke sundhed og ældre sammen, herunder om behovet for at styrket fokus fra regeringens side på forebyggelse, tidlig indsats, rehabilitering og mestring.

Se webinaret i sin helhed eller se de fire faglige indlæg enkeltvis. Kan bruges både til politiske drøftelser og i faglige sammenhænge.
Velfærdsteknologi 3
Play
01:16
Velfærdsteknologi 3
Film 3 af 3

KL lancerede i sommeren 2021 en fælleserklæring om velfærdsteknologi. Erklæringen skal være et redskab til dialog og inspiration – et bidrag til at kvalificere anvendelsen af velfærdsteknologi på alle niveauer.

KL har fået produceret 3 små eksempel-film, der belyser de forskellige målsætninger og principper i Erklæringen. Filmene omhandler Skærmbesøg, kip- og vendesystemer samt inkluderende velfærdsteknologi.

Brug filmene til at kvalificere jeres brug af velfærdsteknologiske løsninger på både politisk og administrativt niveau.
Velfærdsteknologi 2
Play
01:15
Velfærdsteknologi 2
Film 2 af 3

KL lancerede i sommeren 2021 en fælleserklæring om velfærdsteknologi. Erklæringen skal være et redskab til dialog og inspiration – et bidrag til at kvalificere anvendelsen af velfærdsteknologi på alle niveauer.

KL har fået produceret 3 små eksempel-film, der belyser de forskellige målsætninger og principper i Erklæringen. Filmene omhandler Skærmbesøg, kip- og vendesystemer samt inkluderende velfærdsteknologi.

Brug filmene til at kvalificere jeres brug af velfærdsteknologiske løsninger på både politisk og administrativt niveau.
Velfærdsteknologi 1
Play
01:03
Velfærdsteknologi 1
Film 1 af 3

KL lancerede i sommeren 2021 en fælleserklæring om velfærdsteknologi. Erklæringen skal være et redskab til dialog og inspiration – et bidrag til at kvalificere anvendelsen af velfærdsteknologi på alle niveauer.

KL har fået produceret 3 små eksempel-film, der belyser de forskellige målsætninger og principper i Erklæringen. Filmene omhandler Skærmbesøg, kip- og vendesystemer samt inkluderende velfærdsteknologi.

Brug filmene til at kvalificere jeres brug af velfærdsteknologiske løsninger på både politisk og administrativt niveau.
Hvad gør nikotinprodukter ved unge mennesker?
Play
21:11
Hvad gør nikotinprodukter ved unge mennesker?
Fra 31. juli 2021 trådte ny lovgivning om røgfri skoletid i kraft på alle ungdomsuddannelser. De samme regler trådte i kraft for grundskoler, kostskoler og efterskoler 1. januar 2021. Det betyder, at elever ikke må ryge, dampe, tage snus eller bruge andre tobaks- og nikotinprodukter i skoletiden – hverken på eller uden for matriklen. Nye tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at brugen af snus, skrå og tyggetobak er i stigning blandt grupper unge, og dagens oplæg sætter fokus på unge og tobak.

I programmet indgår Charlotta Pisinger, professor i tobaksforebyggelse tilknyttet Hjerteforeningen og Københavns Universitet. Der sættes fokus på unge og tobak, herunder særskilt om snus og hvad nikotin gør ved hjernen og kroppen.

Oplægget kan bruges af fagpersoner, der arbejder med unge og tobaksforebyggelse, og som baggrund for drøftelser i kommunalbestyrelser og i chefgrupper

Brug af data fra Fælles Sprog III, EOJ, almen praksis og hospital i planlægning og kvalitetsarbejde
Play
08:59
Brug af data fra Fælles Sprog III, EOJ, almen praksis og hospital i planlægning og kvalitetsarbejde
Via et eksempel fra Københavns Kommune sættes fokus på, hvordan data fra forskellige sektorer kan bruges i planlægnings- og kvalitetsarbejdet. Dels med et fokus på hvordan man kan gøre data om borgerne overskuelige, dels hvordan man bruge dem i det daglige arbejde.
Ensomhed er et stort problem - også for borgere i Silkeborg Kommune
Play
04:10
Ensomhed er et stort problem - også for borgere i Silkeborg Kommune
I filmen fortæller Vanja Horvat Pedersen, projektleder i Flere i Fællesskaber om Silkeborgs store satsning Flere i Fællesskaber – et stort anlagt forsknings- og udviklingsprojekt, som handler om at skabe nye veje ud af ensomhed og ind i fællesskaber, fx så unge fra et værested involverer sig i et lokalt plejehjem, og unge under uddannelse og fra ungerådgivning rekrutteres som besøgsvenner for plejehjemsbeboere og til andre svækkede og isolerede ældre. Der bliver desuden etableret madlavnings- og spisefællesskaber og andre fælles aktiviteter og sikres transport for dem, der ikke kan komme selv m.v. Borgere, der selv er berørt af ensomhed, involveres og er med til at udvikle meningsfulde indsatser og aktiviteter og der er etableret en fællesskabsguide, der skal vejlede borgere ind i relevante fællesskaber. Der bliver også aktiveret nye frivillige og der gennemføres en stor kampagne, som skal gøre alle i kommunen opmærksom på at give hinanden en håndsrækning til at blive del af et fællesskab.

Partnerskabet bag Flere i Fællesskaber udgøres af centrale aktører fra civilsamfundet, det offentlige og erhvervslivet, der påtager sig et særligt ansvar for at finde nye veje til at få flere ind i fællesskaber.
Pulje for nærhed og omsorg i ældreplejen
Play
22:18
Pulje for nærhed og omsorg i ældreplejen
Udsendelsen handler om udmøntning af puljen til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. Puljen er en udmøntning af finanslovsinitiativet om omsorg og nærvær i ældreplejen fra finanslovsaftalen for 2020 og indebærer en årlig tilførelse på 125 mio. kr. fra 2020 til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. I 2020 og 2021 har Sundhedsstyrelsen udmøntet i alt 245 mio. kr. som ansøgningspulje til kommunerne. Formålet med puljen er at udvikle og afprøve nye innovative veje til at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen. Projekterne skal bl.a. afprøve måder at reducere unødvendige dokumentationskrav, som kan frigive mere tid til den enkelte ældre. Et centralt formål med puljen er desuden at afsøge potentialerne og overførbarheden i forsøgene for resten af landets kommuner. 61 kommuner ansøgte om puljen og heraf fik 29 kommuner tilsagn. I udsendelsen på KL Play fortæller Kolding Kommune og Thisted Kommune om deres projekter og hvilke effekter, de ønsker at opnå med indsatserne. Udsendelsen har til formål at udbrede viden om puljens anvendelse til inspiration for andre kommuner, herunder ledere på ældreområdet, centerchefer, arbejdsmiljørepræsentanter, konsulenter m.v. Udsendelsen kan fx bruges i forbindelse med en temadrøftelse på et personalemøde eller lignende.
KL’s dataindsamling på sundhedsområdet – sygepleje og akutfunktioner
Play
15:23
KL’s dataindsamling på sundhedsområdet – sygepleje og akutfunktioner
KL har siden 2012 gennemført en årlig spørgeskemaundersøgelse i kommunerne vedrørende sundhedsområdet. Data fra undersøgelsen bliver anvendt til at følge og dokumentere udviklingen af det nære sundhedsvæsen og er central i KL’s løbende interessevaretagelse. Derudover kan data anvendes i en drøftelse af udviklingen i det nære sundhedsvæsen i den enkelte kommune og i KKR.

I denne video præsenteres dette års resultater fra undersøgelsen vedrørende sygepleje og akutfunktioner. I løbet af januar vil der følge præsentation af andre dele af undersøgelsen.
Oplæg om indsatser ift. mental sundhed og psykisk sygdom
Play
32:16
Oplæg om indsatser ift. mental sundhed og psykisk sygdom
Forskeroplægget sætter fokus på mental sundhed og psykisk sygdom hos unge 10-24 år, og tager afsæt i ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse, som samler viden på området. Oplægget er med Pia Jeppesen, overlæge og seniorforsker på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstadens Psykiatri præsenterer her rapportens resultater og anbefalinger med vægt på tidlig opsporing og forebyggelse, som er en kommunal opgave.
Hvordan kan forebyggelse bidrage til at reducere social ulighed i sundhed blandt børn?
Play
09:00
Hvordan kan forebyggelse bidrage til at reducere social ulighed i sundhed blandt børn?
I denne film på 9 min. gennemgås, hvordan kommunerne kan tilrette forebyggelsesindsatsen, så den medvirker til at reducere social ulighed i sundhed blandt børn. Hvad er problemstillingen, og hvordan kan kommunerne tilrettelægge indsatsen.
Filmen giver en opsamling ift. de indsatser og arenaer, der er relevante at fokusere på. Den har en form og længde, hvor den fx kan bruges som en introduktion til indsatserne for fx politiske udvalg eller som en kort introduktion, der kan danne en fælles ramme for drøftelser på tværs af fagområder
Første erfaringer – forsøg med ny organisering af ældreplejen
Play
16:46
Første erfaringer – forsøg med ny organisering af ældreplejen
I denne udsendelse præsenterer Louise Thule, Haderslev Kommune, kommunens erfaring med at bruge og implementere den hollandske Buurtzorg-model i ældreplejen. Det er en præsentation af den konkrete tilgang for og organisering af indsatsen, herunder mål og ambitioner. Til sidst i udsendelsen er der også et interview med sygeplejerske Karen Margrethe Iversen, der fortæller om erfaringerne med at bruge Buurtzorg-modellen i hverdagen.
Grundlæggende pleje
Play
29:52
Grundlæggende pleje
Fremfærd Sundhed og Ældre har igangsat projektet ”Fokus på den grundlæggende pleje”, hvor ledere og medarbejdere fra tre kommuner sammen Fremfærd arbejder med at sætte ord på den faglighed, der ligger i at yde grundlæggende pleje. Ambitionen er at bidrage udviklingen af et tidssvarende og nuanceret fagsprog for, hvad grundlæggende pleje er. Og at bruge det fagsprog som afsæt for kvalitetsudvikling og større synlighed. I denne udsendelse kan du høre mere om projektet og de erfaringer, der er gjort indtil nu.
Mental sundhed og sygdom blandt børn. Hvad kan kommunen gøre?
Play
35:57
Mental sundhed og sygdom blandt børn. Hvad kan kommunen gøre?
Bjørn Holstein, professor emeritus på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet har forsket i mental sundhed og sygdom blandt børn gennem en årrække. Bjørn Holstein præsenterer på dette webinar bl.a. resultater og anbefalinger i ny rapport fra Vidensrådet for Forebyggelse.
Ældretilsynet for 2019-2021 – hvilke erfaringer kan vi tage med videre?
Play
44:15
Ældretilsynet for 2019-2021 – hvilke erfaringer kan vi tage med videre?
KL har til dette webinar inviteret Styrelsen for Patientsikkerhed i studiet for at præsentere resultaterne af den netop offentliggjorte opsamling om erfaringerne fra Ældretilsynet i perioden 2019-2021. På webinaret kan du bl.a. høre styrelsens bud på, hvor det overordnet går godt, og hvor der er plads til forbedring. Der vil også være mulighed for stille spørgsmål om tilsyn direkte til styrelsen via chatten. 
Kommunernes sundheds- og ældreindsats: Analyser fra KL’s analysekontor
Play
49:24
Kommunernes sundheds- og ældreindsats: Analyser fra KL’s analysekontor
I den første halvdel præsenterer KL’s analysekontor analyser inden for emnet kommunernes sundheds- og ældreindsats. I den anden halvdel sættes fokus på analyser af sektorovergange og opgaveglidning.
Crash course i det nære sundhedsvæsen
Play
48:32
Crash course i det nære sundhedsvæsen
"Hvad er op og ned i det nære sundhedsvæsen?
Kommunernes opgaver på sundhedsområdet vokser i omfang og borgernes behov bliver stadigt mere komplekse. I programmet kan du høre nærmere om udviklingen i kommunernes opgaver på sundhedsområdet og om de udfordringer, kommunerne står med. Du kan også høre om KL´s interessevaretagelse på sundhedsområdet og om, hvilke forventninger vi har til samarbejdspartnere og til regering og Folketing.
Livssituationer og overgange i alderdommen - del V: Den sidste tid
Play
64:34
Livssituationer og overgange i alderdommen - del V: Den sidste tid
Det nære sundhedsvæsen har stor indflydelse på, hvordan borgere – og pårørende – oplever den sidste del af livet. I kommunerne skal vi være klar til at tage samtalen med de ældste og de mest syge, så vi sikrer, at der er overensstemmelse mellem borgernes ønskerne og den behandling og pleje, der faktisk gives. Men hvordan tager man den svære samtale om døden? Og hvordan kan vi sikre et godt samarbejde på tværs af sektorerne, så vi undgår unødige genindlæggelser? Det er nogle at de spørgsmål, vi kommer omkring på i denne udsendelse.

Gæster: Ove Gaardboe, overlæge ved Dansk Selskab for Patientsikkerhed, og Mejse Holstein, projektleder i Svendborg Kommune.
Livssituationer og overgange i alderdommen - del II: Nye vaner sent i livet
Play
60:26
Livssituationer og overgange i alderdommen - del II: Nye vaner sent i livet
Hvorfor er det så svært at ændre vaner sent i livet? Hvad kræver en livsstilsændring egentlig? Og hvordan kan kommunerne være med til at understøtte et aktivt ældreliv? Det kan du høre mere om i denne video, hvor bl.a. to kommuner deler erfaringer med at sikre en god overgang, når et rehabiliteringsforløb slutter, og hverdagen begynder igen.

Gæster: Astrid Pernille Jespersen, lektor ved Københavns Universitet, Morten Borregaard Poulsen, projektleder i Brønderslev Kommune samt Lone Starbæk Schmidt og Malene Pekruhn, visitationschef og teamkoordinator i Aalborg Kommune.
Livssituationer og overgange i alderdommen - del III: Om sorg og ensomhed blandt ældre
Play
63:59
Livssituationer og overgange i alderdommen - del III: Om sorg og ensomhed blandt ældre
Hvert år mister godt 15.000 personer over 65 år deres ægtefælle, hvilket kan føre både sorg og ensomhed med sig. Men hvad er sorgen egentligt for en størrelse? Og hvordan kan kommunerne være med til at afhjælpe ensomhed og depression blandt ældre, der har mistet? Det kan du høre mere om i denne udsendelse fra november 2020, hvor vi både har besøg af en hospitalspræst og to kommuner, der har igangsat hver deres indsatser for at mindske ensomhed.

Gæster: Christian Busch, hospitalspræst på Rigshospitalet, Lluis Armangue, specialkonsulent i Københavns Kommune og Anne Sloth-Egholm, Sundhedscenterleder i Horsens Kommune.
Livssituationer og overgange i alderdommen - del IV: Fra eget hjem til plejehjem
Play
60:20
Livssituationer og overgange i alderdommen - del IV: Fra eget hjem til plejehjem
Mange af de borgere, der i dag kommer på plejehjem, har en demenssyg-dom. Men hvad er det egentlig, der sker, når borgere rammes af demens – set fra et sundhedsfagligt perspektiv? Og kan fleksible ordninger være med til at sikre en bedre overgang fra eget hjem til plejehjem? Alt det kan du høre mere om i denne udsendelse fra november 2020.

Gæster: Gunhild Waldemar, leder af Nationalt Videncenter for Demens, samt Kirsten Gosvig og Susie Dybing, plejehjemsleder og demenskonsulent i Hillerød Kommune.
Livssituationer og overgange i alderdommen - del I: Starten på seniorlivet
Play
62:19
Livssituationer og overgange i alderdommen - del I: Starten på seniorlivet
Udsendelsen, som er fra oktober 2020, kickstartes med et fagligt oplæg om livssituationer i alderdommen. Hvad bestemmer, om man får et sundt og meningsfuldt ældreliv? Og hvordan kan vi understøtte borgere i kritiske livsovergange? Det et blot nogle af de spørgsmål, vi kommer omkring.

I anden del af eventet zoomer vi ind på de første år i seniorlivet. Vi får bl.a. besøg af to kommuner, som vil fortælle om, hvordan de arbejder med at understøtte overgangen fra arbejdsliv til pensionstilværelsen og sikre de rette rammer for et godt og aktivt seniorliv.

Gæster: Karsten Vrangbæk, professor ved Københavns Universitet, Betina Engelhardt Rasmussen, leder af aktivitetscenteret, og Jette Spelling Clausen, sundhedskonsulent i Hvidovre Kommune, samt Signe Juler Bøgesvang, projektleder på ’Bevæg dig for livet - senior’ i Aabenraa Kommune.
Tværkommunalt AkutTeam - Evaluering af frikommuneforsøg
Play
69:04
Tværkommunalt AkutTeam - Evaluering af frikommuneforsøg
KL løfter sammen med kommuner og Marselisborg Consulting sløret for evalueringen af frikommuneforsøget om tværkommunalt akutteam.